தங்கள் மடிக்கணினி உள்ளே என்ன CPU பற்றி நுகர்வோர் கவலைப்படுகிறார்களா?

0 votes
17 views
asked in General Knowledge by

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.

Related questions

Made with in Patna
...