இரட்டை ஆன்மாக்கள் (twin flame) பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன? இணையதளத்தில், குறிப்பாக மேற்கத்திய நாடுகளில் இதைப்பற்றி இப்பொழுது தான் அதிகம் கருத்துகள் பரிமாறப்படுகின்றன. ஆனால் "ஈருடல் ஓருயிர்" என்பது நமக்கு மிகவும் பழக்கமான சொற்கள் அல்லவா?

0 votes
45 views
asked in General Knowledge by

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.

Related questions

Made with in Patna
...